POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu https://sobrinodigital.pl

PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest  MODERN MARKETING SERVICES, NIP: 9562304626

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przepisami na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie prawo telekomunikacyjne oraz postanowieniach niniejszej polityki.

Informujemy, że w zakresie prowadzonej działalności przetwarzamy dane osobowe:

  • Podmiotów, których dane dotyczą: klienci, potencjalni klienci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące (zakres danych przetwarzanych: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: NIP, PESEL).
  • Dane osobowe w ramach codziennej obsługi firmy: dane podmiotów kontaktujących się z firmą, jak i ich pracowników oraz osób z nimi współpracujących (imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne).
  • Dane osobowe osób ubiegających się o pracę (rekrutacja)- dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe. Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zawarcia i wykonania umów/ transakcji sprzedażowych,
  • wykonania ciążących obowiązków prawnych, m.in. składania i rozpatrywania reklamacji, przechowywania danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
  • usprawiedliwionego interesu prawnego: udokumentowanie realizacji transakcji; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; marketing bezpośredni; tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne, weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta, archiwizacja;
  • odpowiedzi na zapytanie poprzez formularz kontaktowy ( imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do przygotowania oferty handlowej. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, przy czym marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga Państwa odrębnej zgody.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www (telefon, adres e-mail itd.) dane przetwarzamy wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku nie podanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zapisu do newslettera. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu : podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, w żadnym innym celu, chyba, że jest to konieczne do realizacji uprawnionych interesów administratora, w szczególności dla ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1)   sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

2)   usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

3)   ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

4)   dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

5)   przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

6)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Udzielona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu własnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej może być w każdym czasie cofnięta w poprzez przesłanie wiadomości email na adres naszego biura. W wiadomości prosimy o podanie danych, które mają być wykreślone z naszych baz danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszych czynności przetwarzania danych. Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dane są przetwarzane tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na przykład w zakresie zobowiązań podatkowych, lub w zakresie rękojmi i gwarancji wynikających z zawartej umowy). W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych osobowych w zakresie przetwarzania jej danych osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uzyskane dane będziemy przetwarzać, w zależności od kwestii technicznych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia przez użytkowników strony www tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików) lub odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane osobowe, które Pani/Pan nam przekazuje, są wykorzystywane, m.in. do następujących świadczeń serwisowych: newsletter z aktualną ofertą / reklamą produktów.

W tym celu kontaktujemy się przez takie kanały komunikacji, o jakich zostaliśmy poinformowani w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą, przykładowo za pośrednictwem e-maila, jeśli podany został adres e-mail lub mobilnych aplikacji, jeśli podany został numer telefonu (komórkowego).

Ewentualnie możemy wykorzystać Pani/Pana dane do sporządzenia i aktualizacji Pani/Pana profilu użytkownika, aby przedstawić zindywidualizowaną reklamę, która zgodnie z naszymi przypuszczeniami może być dla Pani/Pana szczególnie interesująca.

W przypadku abonowania naszego newslettera zgadza się Pan/Pani na wykorzystywanie Pana/Pani danych przez firmę w celu przedstawiania informacji o naszym asortymencie i produktach za pośrednictwem e-maila.

W celu wysyłki newslettera wykorzystujemy tzw. metodę double opt-in, czyli przesyłamy Panu/Pani nasz newsletter drogą mailową dopiero po uzyskaniu od Pana/Pani wyraźnego potwierdzenia, że mamy aktywować usługę newslettera.

Przesyłamy odpowiedni e-mail informacyjny wraz z prośbą o potwierdzenie przez kliknięcie przesłany  link, że chce Pan/Pani otrzymywać nasz newsletter.

Jeśli do opracowania i wysyłki newslettera zaangażowane zostaną inne firmy, zostaną one zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych zgodnie z RODO i nową UODO oraz do ich wykorzystywania wyłącznie do podanego powyżej celu.

W celu rezygnacji z newslettera wystarczy złożyć odpowiednie zgłoszenie lub przesłać e-mail.  Ponadto w każdym newsletterze znajduje się też link do rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

W razie konieczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG.

Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

PLIKI COOKIES

W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Administrator informuje, iż gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. W celach analitycznych oraz marketingowych wykorzystujemy pliki Cookies od dostawców rozwiązań: Google Analytics (analityka ruchu) (Administrator: Google Inc z siedzibą w USA),Google AdWords (reklama remarketingowa) (Administrator: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii), Facebook (reklama remarketingowa oraz wyświetlanie postów) (Administrator: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii) W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez MODERN MARKETING SERVICES przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników firmy, którzy posiadają nadane im przez Administratora upoważnienia.

Kontakt z administratorem: info@sobrinodigital.pl